T́m trang có...
 
Để thực hiện việc này trong hộp t́m kiếm.
Nhập các từ quan trọng: chó sục chuột tam thể
Đặt từ chính xác trong dấu trích dẫn: "chó sục chuột"
Nhập OR giữa tất cả các từ mà bạn muốn: thu nhỏ OR tiêu chuẩn
Đặt dấu trừ ngay trước từ mà bạn không muốn: -loài gặm nhấm, -"Jack Russell"
tới
Đặt 2 dấu chấm giữa các số và thêm đơn vị đo: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
Sau đó, thu hẹp kết quả của bạn bằng...
T́m trang bằng ngôn ngữ bạn chọn.
T́m trang được xuất bản ở một khu vực cụ thể.
T́m trang được cập nhật trong thời gian bạn chỉ định.
T́m kiếm trên một trang web (như wikipedia.org ) hoặc giới hạn kết quả của bạn ở một miền như .edu, .org hoặc .gov
T́m kiếm các thuật ngữ trong toàn bộ trang, tiêu đề trang hoặc địa chỉ web hay liên kết tới trang mà bạn đang t́m kiếm.
T́m trang có định dạng mà bạn muốn.
T́m trang mà bạn được phép sử dụng.
Bạn cũng có thể...
T́m thấy các trang tương tự với một URL
Sử dụng toán tử trong hộp t́m kiếm
Tùy chỉnh cài đặt t́m kiếm của bạn
Các ứng dụng của Google
Tŕnh đơn chính